/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice”- w. „Lotnisko”)

/ WARTOŚĆ KONTRAKTU

125 074 549,10 PLN

/ WARTOŚĆ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

121 769 949,10 PLN

/ TERMIN REALIZACJI

II kwartał 2021r.

Opis Kontraktu

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, mosty), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
Powstanie dwupasmowa jezdnia z pasem awaryjnym. Wybudowanych zostanie sześć obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (5 wiaduktów i most) i urządzenia ochrony środowiska.
Na węźle Mierzęcice dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń, a istniejące odcinki łącznic dostosowane do nowej jezdni. Przebudowany zostanie układ dróg dojazdowych, system odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej. Wykonawca zainstaluje bariery ochronne oraz ekrany akustyczne.
Długość odcinka objętego realizacją – 9,722 km.

NUMER PROJEKTU WEDŁUG UMOWY O DIFNANSOWANIE: POIS.04.01.00-00-0013/19-00
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 19.09.2019 r.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 87 583 496,11 PLN
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 138 982 851,13 PLN

Cel inwestycji

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni, na odcinku pomiędzy węzłami Lotnisko i Podwarpie, stanowić będzie połączenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.