2018.12.14

Dnia 14 grudnia 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, „Warunkami Szczególnymi Kontraktu” oraz „Podręcznikiem Dobrych Praktyk POIiŚ” zwanymi dalej łącznie Warunkami Kontraktu. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

14 grudnia 2018